drag logo

Vedtægterne er godkendt på generalforsamling den 06.Februar 2015.

§1 Foreningens navn og hjemsted.
Foreningens navn er Vestegnens Træfforening Mors. Hjemsted er Morsø Kommune.
Samlingssted er hvor den til enhver tid siddende bestyrelse måtte bestemme. Foreningens adresse er den der er registreret i Erhvervsstyrelsen.

§2 Foreningens formål.
Foreningen afholder harmonikatræf og udbredelse af spillemandsmusik, når bestyrelsen finder, at der er midler dertil og at forholdene i samfundet taler herfor. Samt støtte til ubemidlede poersoner til musikudvikling og leje af instrument.

§3 Betingelse for medlemskab.
Som medlem af foreningen, kan optages alle der aktivt vil arbejde for foreningens fomål.

§4 Kontingent.
Kontingent fastsættes på generalforsamling.

§5 Regnskab og revision.
Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet revideres af foreningens revisonr og fremlægges af kasseren eller et bestyrelsesmedlem til godkendelse på den ordinære generalforsmling.
Foreningens midler opbevares på en bankkonto administreret af kasseren.

§6 Generalforsamling.
Generalforsamlingen , der er foreningens øverste myndighed, afholdes hvert år i februar måned. Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmer. Dagsorden vedlægges indkaldelsen.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

§7 Dagsorden.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter.

1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
7. Valg af revisor og suppleant.
8. Eventuelt.

§8 Stemmeret og afstemning.
Stemmeret til generalforsamling har de fremmødte medlemmer. som har betalt kontingent.Medlemmerne træffer beslutning ved stemmeflertal, undtagen i de tilfælde, hvor der til afstemningen foreligger forslag til vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen.
Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer.
Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål, kan kun vedtages på en særlig indkaldt generalforsamling if §12.
Afstemningen sker ved håndsoprækning, men såfremt dirigenten eller et medlem forlanger det, skal afstemningen ske skriftlig.

§9. Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftlig fremsætter begæring herom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter krav er fremkommet og indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling.

§10 Tegningsret for foreningen.
Foreningen tegnes af bestyrelsen.

§11 Bestyrelsen
Foreningens daglig ledelse ligger hos bestyrelsen, der består af 5 medlemmer.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan ske.
3 bestyrelsesmedlemmer vælges de ulige år og 2 mestyrelsesmedlemmer vælges de lige år.
Der vælges hvert år 1 suppleant til bestyrelsen, som træder ind i tilfælde af et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen inden for valgperioden. Eller ved forfald.
Revisor og revisorsuppleant vælges hvert år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv snenest 14 dage efter generalforsamlingen.
Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved stemmeflertal og i tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.
Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt og indkaldes med mindst 7 dages varsel.
Bestyrelsen er berettiget til at ekskludere et medlem, hvis den finder særlig anledning dertil, men vedkommende medlem har ret til at forelægge sagen ved en kommende generalforsamling.
Såfremt et medlem udtræder af bestyrelsen inden valgperiodens udløb, indtræder suplleanten, som derefter sidder til førstkommmende ordinære generalforsamling.

§12 Foreningens ophør.
Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål/vedtægter kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor ændringer er på dagsordenen. Mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer skal stemme for forslaget.
I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue/overskud en almennyttig forening eller organisation.

Find os paa Facebook Ikon

Vestegnens Træfforening Mors
Snerlevej 35

7900 Nykøbing Mors

tlf. 29469893

Konto: Sparekassen Thy
9111-0002260581 vedr.camping

9111-0002088517 vedr.medlemskontingent

CVR: 33666101